เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 29 กันยายน 2560

ABB Conference Proceeding book 2017

 ------------

Concept of Energy plantation

fotosintesisที่มา : http://www.laughinggif.com/view/f10ymkmrsn/3.html

 

 

 

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและการปลูกพืชพลังงานฯ

 

               เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) ได้ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและการปลูกพืชพลังงานเพื่อใช้ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายจงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีเป็นตัวแทน ลงนามความร่วมมือ กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนายสหรัฐ บุญโพธิ์ภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ เป็นตัวแทน

 

                การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสม สำหรับปลูกพืชชีวมวล และการจัดทำแปลงปลูกพืชพลังงาน จัดหาพันธุ์พืชพลังงานที่ให้ผลผลิตสูงสุดที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชชีวมวล สนับสนุนเทคโนโลยีในการปลูกพืชพลังงาน โดยมีความเห็นร่วมกันว่า การนำชีวมวลจากภาคการเกษตร และการปลูกพืชพลังงานประเภทต่างๆ มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลนั้น เป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ

 

DSC00942rezDSC00954rez

 

 

การแถลงข่าวงานวิจัยด้านไม้โตเร็วและพืชพลังงานภายใต้การสนับสนุนของโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา สกว. - กฟผ. วันที่12 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

                เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดงานแถลงข่าว “ความสำเร็จจากงานวิจัยไม้โตเร็วและพืชพลังงาน”โดยมี รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้แทนโครงการวิจัย กลุ่มไม้โตเร็ว ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ประธานคณะกรรมการโครงการร่วม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร ผู้แทนโครงการวิจัยกลุ่มหญ้าเนเปียร์ ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยกล่าวว่า ประเทศไทยมีความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลจำนวนมากทั้งจากโรงไฟฟ้าตามแผนของ กฟผ. และเอกชน ตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ปี 2558-2579 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 จากเดิมร้อยละ 20 เพื่อผลิตไฟฟ้า 37,000 เมกะวัตต์ ซึ่งชีวมวลจากเศษเหลือจากภาคเกษตรกรอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการปลูกพืชพลังงานเข้ามาเสริมเพื่อให้สามารถไปถึงเป้าหมายการผลิตไฟฟ้า ดังนั้นงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชีวมวลและพืชพลังงานทั้งระบบ จึงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้เพื่อการผลิตพืชพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการส่งเสริมของกระทรวงพลังงาน ซึ่ง สกว. และ กฟผ. มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ

  แถลงขาวพชพลงงาน ๑๗๑๐๑๑ 0058แถลงขาวพชพลงงาน ๑๗๑๐๑๑ 0039

 

  แถลงขาวพชพลงงาน ๑๗๑๐๑๑ 0019แถลงขาวพชพลงงาน ๑๗๑๐๑๑ 0005