เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 14 ตุลาคม 2557

      ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้เริ่มทำการวิจัยและพัฒนาเรื่องการใช้ประโยชน์ชีวมวลเพื่อพลังงาน โดยเริ่มจากการพัฒนาการนำชีวมวลเศษเหลือจากภาคเกษตรมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆ เช่น ถ่านอัดแท่ง เอธานอล และเชื้อเพลิงทอร์ริไฟด์ เป็นต้น ในปี 2549 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันออก ให้กับบริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) มหาชน จำกัด จากนั้นได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ตามลำดับ ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวทำให้เห็นปัญหาและความเสี่ยงด้านปริมาณ ความสม่ำเสมอ และราคาของชีวมวลที่เพิ่มขึ้นโดยตลอด ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทสหโคเจนฯ ทำบันทึกข้อตกลงที่จะทำโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าขึ้นตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ปัจจุบันนอกจากความร่วมมือกับบริษัทสหโคเจนฯ แล้วยังได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หยีน้ำเพื่อผลิตน้ำมันพืชและไบโอดีเซล และการพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่อมโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 3 ปี  ให้ร่วมดำเนินงานวิจัยร่วมกับกรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ในพื้นที่ดินเค็ม ด้วยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน และศึกษาและประเมินปริมาณผลผลิตของเมล็ดหยีทะเล แนวทางการปลูก และการพัฒนาการสกัดน้ำมันจากเมล็ดหยีทะเลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

         ปัจจุบันห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีโครงการร่วมกับคณะกรรมการพลังงานทางเลือก หอการค้าไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ทำการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพลังงานจากชีวมวลทั้งชีวมวลจากภาคการเกษตร และชีวมวลที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เป็นสวนป่าพลังงาน ซึ่งจะทำให้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ความมั่นคงทางด้านปริมาณ และสามารถควบคุมคุณภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลได้ โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้มีการแก้ไขปัญหาพลังงานของชาติแบบบูรณาการ และเกิดผลกระทบต่อภาคเอกชนและประชาชนอย่างแท้จริง โดยเป็นการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ การพัฒนาการวิจัยจากทางสถาบันฯ และใช้เครือข่ายของหอการค้าทั่วประเทศในเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชน ในการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ

 

วิสัยทัศน์

วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงาน และพลังงานชีวมวลจากไม้โตเร็วแบบครบวงจร อย่างยั่งยืนภาระงาน

วิจัยและพัฒนาการคัดเลือกชนิดพืชพลังงานและไม้โตเร็วที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อพลังงาน การพัฒนาระบบการปลูกและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาการใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด ตลอดจนศึกษาผลกระทบของระบบการปลูกแบบสวนไม้โตเร็วรูปแบบต่างๆ  ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลตอบแทนทางสังคมและเศรษฐกิจ

 

เป้าหมาย

-องค์ความรู้ด้านพืชพลังงานและส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

-มีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ดินมีปัญหา

-ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการใช้พลังงานทดแทนจากพืชพลังงานและไม้โตเร็ว รวมทั้งเสริมมาตรการลดภาวะโลกร้อน


 

 นักวิจัยของห้องปฏิบัติการ

 ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์               หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

 นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์                  นักวิจัย

 นายยุทธนา บรรจง                           นักวิจัย

 นางสาวเทพา ผุดผ่อง                       เจ้าหน้าที่วิจัย

 นายเอกพงษ์ ธนะวัติ                         นักวิจัย

 นางสาวอรชา แซ่ตัน                         นักวิจัย

 นางสาวสุวนุช ตันตระกูล                    นักวิจัย

 นางสาวปวีณา บาดาล                       เจ้าหน้าที่วิจัย

 

 

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ คณะวนศาสตร์ มก., คณะวิศวกรรม มก., คณะเกษตร มก.,  กรมป่าไม้,         กรมพัฒนาที่ดิน,บริษัทสหโคเจน กรีน จำกัด,บริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน),  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), คณะกรรมการพลังงานทางเลือก หอการค้าไทย, สำนักงานปฏิรูปทีดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.), องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(อ.อ.ป.), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ