เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 14 ตุลาคม 2557

โครงการวิจัยและพัฒนาวิชาการ

1. โครงการศักยภาพของไม้โตเร็วทนเค็มในการปลูกเป็นสวนป่าพลังงาน ร่วมกับกรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดินภายใต้การสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2.โครงการศึกษาและประเมินผลผลิตของหยีทะเล แนวทางการปลูก และการพัฒนาการสกัดน้ำมันเพื่อเป็นพลังงานทดแทน ร่วมกับกรมป่าไม้ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

3. การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนด้วยการส่งเสริมพลังงานทดแทนครบวงจรในเชิงบูรณาการ ในความร่วมมือกับคณะกรรมการพลังงานทางเลือก หอการค้าไทย

4. โครงการการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณวิจัยจาก สกว.

5. โครงการสนับสนุนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถานีผลิตพลังงานสีเขียว Distributed-Green-Generation: DGG (โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน 15 แห่ง), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

6. โครงการส่งเสริมศึกษาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเถ้าชีวมวล,กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

7. โครงการผลิตไบโอดีเซลจากหยีน้ำ (พลังงานทางเลือก) , สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร ปี 2, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

9. การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการหญ้าเชื้อเพลิง (Feed stock management model) เพื่อผลิตพลังงานแบบครบวงจร, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

10. โครงการ Knowledge and enhancement concerning wood biomass energy resources from fast growing trees ภายใต้กรอบ ACMECS,สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

 

กรอบการดำเนินงาน

1. การพัฒนาและเพิ่มผลผลิต

- การคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้โตเร็ว การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน

- วางแผนและการจัดการระบบการปลูก

          - การจัดการสวนไม้โตเร็ว ระบบการตัดฟัน และการรวบรวมวัตถุดิบ

- การพัฒนาเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่

- การจัดการศัตรูพืชในไม้โตเร็ว

- การจัดการโลจิสติกส์                                            

- การวิเคราะห์ LCA, LCC

RDbiomass1

2. การวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- การวิจัยประสิทธิภาพการใช้น้ำ

- การวิจัยการเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์

- การย่อยสลายของซากพืชและการหมุนเวียนธาตุอาหาร

RDbiomass2

 

3. การหาแนวทางการใช้ประโยชน์

          - การพัฒนาเตาเผาถ่านคุณภาพสูง

          - การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด (Wood Pellet)

          - การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification)

          - การพัฒนาการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ

          - การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนผู้ใช้ประโยชน์

RDbiomass3

 

บริการตรวจวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลและค่าคุณภาพทางพลังงาน

รายการ

ราคา (บาท/ตัวอย่าง)

จากตัวอย่างไม้

 

1. ค่าเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิง (สับย่อย)

300

2. ค่าเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิง (บดละเอียด)

500

3. ค่าเตรียมตัวอย่างเถ้า

500

4. ความหนาแน่น (Bulk density)

400

5. ค่าความร้อนแบบกรอส ตามสภาพตัวอย่างที่ได้รับ, GCV (as received)

800

6. ค่าความร้อนแบบกรอส ตามสภาพตัวอย่างท่ผ่านการอบแห้ง, GCV (oven dry)

1,100

7. ค่าความร้อนแบบเนทNCV

1,500

8. ปริมาณเถ้า

500

9. ปริมาณความชื้น ตามสภาพตัวอย่างที่ได้รับ (Moisture)(as received)

300

10. ปริมาณสารที่ระเหย (Volatile matter)

800

11. ปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed carbon)

1300

12. ปริมาณคาร์บอน (Carbon)

700

13. ปริมาณไฮโดรเจน (Hydrogen)

700

14. ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen)

700

15. ปริมาณกำมะถัน (Sulphur)

800

16. ปริมาณออกซิเจน (Oxygen)

3400

17. ปริมาณคลอไรด์ (Chloride)

300

จากตัวอย่างขี้เถ้า

 

18. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

300

19. ปริมาณซิลิกา (SiO2)

700

20. ปริมาณอลูมินา (AL2O3)

700

21. ปริมาณซัลเฟต (SO4)

600

22. ปริมาณไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ (P2O5)

600

23. ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ (CaO)

600

24. ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)

600

25. ปริมาณเหล็กออกไซด์ (Fe2O3)

600

26. ปริมาณโซเดียมออกไซด์ (Na2O)

600

27. ปริมาณโพแทสเซียมออกไซด์ (K2O)

600

28. ปริมาณแมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2)

600

 

แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจวิเคราะห์