เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 17 มิถุนายน 2558

บริการตรวจวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลและค่าคุณภาพทางพลังงาน

รายการ

ราคา (บาท/ตัวอย่าง)

จากตัวอย่างไม้

 

1. ค่าเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิง (สับย่อย)

300

2. ค่าเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิง (บดละเอียด)

500

3. ค่าเตรียมตัวอย่างเถ้า

500

4. ความหนาแน่น (Bulk density)

400

5. ค่าความร้อนแบบกรอส ตามสภาพตัวอย่างที่ได้รับ, GCV (as received)

800

6. ค่าความร้อนแบบกรอส ตามสภาพตัวอย่างท่ผ่านการอบแห้ง, GCV (oven dry)

1,100

7. ค่าความร้อนแบบเนทNCV

1,500

8. ปริมาณเถ้า

500

9. ปริมาณความชื้น ตามสภาพตัวอย่างที่ได้รับ (Moisture)(as received)

300

10. ปริมาณสารที่ระเหย (Volatile matter)

800

11. ปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed carbon)

1300

12. ปริมาณคาร์บอน (Carbon)

700

13. ปริมาณไฮโดรเจน (Hydrogen)

700

14. ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen)

700

15. ปริมาณกำมะถัน (Sulphur)

800

16. ปริมาณออกซิเจน (Oxygen)

3400

17. ปริมาณคลอไรด์ (Chloride)

300

จากตัวอย่างขี้เถ้า

 

18. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

300

19. ปริมาณซิลิกา (SiO2)

700

20. ปริมาณอลูมินา (AL2O3)

700

21. ปริมาณซัลเฟต (SO4)

600

22. ปริมาณไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ (P2O5)

600

23. ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ (CaO)

600

24. ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)

600

25. ปริมาณเหล็กออกไซด์ (Fe2O3)

600

26. ปริมาณโซเดียมออกไซด์ (Na2O)

600

27. ปริมาณโพแทสเซียมออกไซด์ (K2O)

600

28. ปริมาณแมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2)

600

 

แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจวิเคราะห์