เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 17 มิถุนายน 2558

 ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตภัณฑ์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 17025

- ตัวอย่างที่รับทดสอบ

                   ชีวมวล เช่น ไม้ ไม้สับ กะลามะพร้าว แกลบ ชานอ้อย เป็นต้น

                   เชื้อเพลิงชีวมวล เช่น pellet brequette ถ่าน ถ่านทอร์ริไฟด์ เป็นต้น

     - ส่งแบบฟอร์มการรับตัวอย่างทางและติดต่อสอบถาม อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KU BIOMASS testing laboratory, Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement, Kasetsart University

- Biomass and biofuel quality testing laboratory under ISO/IEC 17025

- Testing sample             

                  Biomass such as wood, woodchip, coconut shell, rice husk, bagasse etc.

                  Biofuel such as pellet, briquette coal torrefied etc

      - Information and submit sample submission form by e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Link download

แบบฟอร์มรับตัวอย่าง/sample submission form  ตัวอย่างการกรอก

แบบฟอร์มการโอนเงิน/Bill payment   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการโอนเงิน

 

 

ราคาค่าทดสอบ / price

รายการ (List)

ราคา (บาท/ตัวอย่าง) price (THB/ sample)

จากตัวอย่างไม้ (wood)

 

1. ค่าเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิง (สับย่อย) sample preparation (chiping)

300

2. ค่าเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิง (บดละเอียด) sample preparation (grinding)

500

3. ค่าเตรียมตัวอย่างเถ้า ash preparation

500

4. ความหนาแน่น (Bulk density)

400

5. ค่าความร้อนแบบกรอส ตามสภาพตัวอย่างที่ได้รับ, Gross calorific value (as received)

800

6. ค่าความร้อนแบบกรอส ตามสภาพตัวอย่างที่ผ่านการอบแห้ง, Gross calorific value (oven dry)

1,100

7. ค่าความร้อนแบบเนท Net calorific value (NCV)

1,500

8. ปริมาณเถ้า ash content

500

9. ปริมาณความชื้น ตามสภาพตัวอย่างที่ได้รับ (Moisture)(as received)

300

10. ปริมาณสารที่ระเหย (Volatile matter)

800

11. ปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed carbon)

1300

12. ปริมาณคาร์บอน (Carbon)

700

13. ปริมาณไฮโดรเจน (Hydrogen)

700

14. ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen)

700

15. ปริมาณกำมะถัน (Sulphur)

800

16. ปริมาณออกซิเจน (Oxygen)

3400

17. ปริมาณคลอไรด์ (Chloride)

300

จากตัวอย่างขี้เถ้า ash

 

18. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

300

19. ปริมาณซิลิกา (SiO2)

700

20. ปริมาณอลูมินา (AL2O3)

700

21. ปริมาณซัลเฟต (SO4)

600

22. ปริมาณไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ (P2O5)

600

23. ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ (CaO)

600

24. ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)

600

25. ปริมาณเหล็กออกไซด์ (Fe2O3)

600

26. ปริมาณโซเดียมออกไซด์ (Na2O)

600

27. ปริมาณโพแทสเซียมออกไซด์ (K2O)

600

28. ปริมาณแมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2)

600