ข่าวสาร/กิจกรรม

more

ราคาชีวมวล

***หมายเหตุการอ้างอิง
           ภาคใต้ จาก บริษัทในจังหวัดนครศรีธรรมราช
           ภาคอีสานตอนบน จาก วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนองบัวลำภู
***ความชื้นของการรับซื้อราคานี้อยู่ที่ 45%

เอกสารตีพิมพ์

Sustainable Forest Bioenergy Development Strategies in Indochina: Collaborative Effort to Establish Regional Polocices

Bamboo Biomass Yield and Feedstock characteristics of Energy Plantations in Thailand

อิทธิพลของช่วงเวลาการตัดฟันต่ออัตราการแตกหน่อ และคุณภาพของหน่อกระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala) ที่ปลูกเป็นสวนป่าพลังงาน

เอกสารเผยแพร่การประชุม

เอกสารเผยแพร่อื่นๆ