บริการของเรา

ข่าวสาร/กิจกรรม

more

เอกสารตีพิมพ์

Sustainable Forest Bioenergy Development Strategies in Indochina: Collaborative Effort to Establish Regional Polocices

รายงานการวิจัย

เอกสารเผยแพร่การประชุมต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ

สาระน่ารู้

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว

วิจัยและพัฒนาพืชพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม โดยเน้นไม้โตเร็วที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาระบบการปลูกและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาการใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดตลอดจนการศึกษาผลกระทบของระบบการปลูกแบบสวนไม้โตเร็วรูปแบบต่าง ๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และประเมินผลตอบแทนทางสังคมและเศรษฐกิจ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.  02 942 8600 ต่อ 101 (Office)
        02 942 8600 ต่อ 302 (Lab)

โทรสาร. 0 2942 8700

aapmwt@ku.ac.th
aapept@ku.ac.th
kubiomasslab@gmail.com